بیویسی

نمونه‌گیری ضایعاتی که نیاز به بررسی بیشتر دارند.